Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam mẫu mực tiêu biểu

Công tác tham mưu huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có vị trí, ý nghĩa rất quan trọng, là tổng thể các công việc của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng nhằm xây dựng Lực lượng vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Cảnh sát biển Việt Nam.
Tập trung xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về mọi mặt Cảnh sát biển Việt Nam tham gia bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” Cảnh sát biển Việt Nam thi đua bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển
Kíp tàu CSB 4035 thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống IUU trên vùng biển Tây Nam.
Kíp tàu CSB 4035 thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống IUU trên vùng biển Tây Nam.

Những năm qua, tình hình kinh tế - chính trị, an ninh - quốc phòng trong nước và thế giới có nhiều thay đổi, đặt ra yêu cầu mới cho nhiệm vụ xây dựng Quân đội nói chung, công tác tham mưu huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nói riêng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765-NQ/QUTW, nay là Nghị quyết 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo” và với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, yêu cầu nhiệm vụ; lấy bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Hướng dẫn của cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng trong công tác huấn luyện; qua đó làm chuyển biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bô,̣ chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện trong tình hình mới; xác định rõ huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, là điều kiện tiên quyết để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cho Lực lượng Cảnh sát biển hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với quá trình phát triển, trưởng thành của Lực lượng, công tác tham mưu huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ngày càng được đổi mới về nội dung, sáng tạo về hình thức tổ chức, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn nhiệm vụ đặt ra. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt nhiều thành tích trên các mặt công tác, trong đó thành tích về công tác tham mưu huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nổi bật trên một số nội dung: Về cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện: Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã quan tâm chỉ đạo, phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng; Mệnh lệnh Huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Cảnh sát biển và Nghị quyết của Đảng ủy Cảnh sát biển. Thực hiện huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng linh hoạt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị; kịp thời rút kinh nghiệm những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác huấn luyện, lấy kết quả của công tác huấn luyện làm tiêu chí cơ bản để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy cơ quan và đơn vị.

Các lực lượng Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển thường xuyên tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác hiệp đồng bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Các lực lượng Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển thường xuyên tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác hiệp đồng bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Về xây dựng, quản lý chương trình huấn luyện: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Đề án “Đổi mới chương trình huấn luyện”; tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình, tài liệu, giáo trình huấn luyện của Bộ Quốc phòng biên soạn, chỉnh lý, ban hành; nâng cao chất lượng đổi mới công tác giáo dục chính trị, huấn luyện nghiệp vụ pháp luật tại đơn vị trong giai đoạn mới gắn với quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Tập trung huấn luyện nâng cao trình độ quản lý, khai thác, sử dụng, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật gắn với bảo đảm an toàn, nhất là các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại có ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện theo Chương trình dự thảo năm 2015 và Chương trình cơ bản năm 2021 cho các đối tượng. Tập trung huấn luyện nâng cao trình độ quản lý, khai thác, sử dụng, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật gắn với bảo đảm an toàn, nhất là các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại có ứng dụng công nghệ cao, kết hợp với huấn luyện chiến thuật binh chủng hợp thành, kỹ thuật chiến đấu bộ binh; huấn luyện cho nhiệm vụ huy động nhân lực tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo theo Thông tư số 153/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; huấn luyện nghiệp vụ pháp luật và các chuyên ngành hậu cần, kỹ thuật hàng năm...

Về nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện: Trên cơ sở chương trình huấn luyện cơ bản của Bộ Tổng tham mưu và hướng dẫn thực hiện nội dung huấn luyện của Bộ Tham mưu Cảnh sát biển, Đảng ủy, Thủ trưởng Cảnh sát biển đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, đổi mới trong huấn luyện và diễn tập, chú trọng nắm chắc âm mưu, thủ đoạn, phương thức tác chiến của địch; cũng như âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm pháp luật trên biển; thực hiện diễn tập, luyện tập xử lý tình huống trên hải đồ tại Sở Chỉ huy các cấp ngày càng được nâng cao, khả năng xử lý các tình huống tốt. Chất lượng tổ chức huấn luyện kết hợp trong quá trình làm nhiệm vụ trên biển ngày càng được nâng cao; công tác phối hợp với các tổ chức, lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong đào tạo, tập huấn được diễn ra thường xuyên và đạt kết quả tốt.

Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, gắn với huấn luyện và chiến đấu”, thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Bộ Tham mưu, trực tiếp là Phòng Quân huấn - Nhà trường trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo bám sát hướng dẫn của Cục Nhà trường/Bộ Tổng tham mưu về công tác đào tạo và chức năng, nhiệm vụ, trang bị vũ khí hiện có của đơn vị để xây dựng chương trình đào tạo sát với nhiệm vụ huấn luyện.

Về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật: Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, toàn Lực lượng đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó chú trọng huấn luyện cho bộ đội nắm chắc và vận dụng hiệu quả các nội dung Điều lệnh Đội ngũ, Điều lệnh Quản lý bộ đội, Điều lệnh Tàu, hoàn thiện hệ thống văn bản, hướng dẫn thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật tại đơn vị. Trên cơ sở đó, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo về kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật.

Tuy nhiên, cùng với những thành tích đã đạt được, công tác tham mưu huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Lực lượng vẫn còn những hạn chế cần phải kiên quyết khắc phục: Cấp ủy, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Công tác chỉ đạo, điều hành huấn luyện có nơi, có thời điểm chưa thống nhất, thiếu sự đồng bộ giữa các cấp. Công tác đổi mới nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện chưa toàn diện, chưa có những sáng kiến mang tính đột phá. Nội dung, chương trình huấn luyện, đào tạo có thời điểm chưa đảm bảo tính khoa học, logic, chưa theo kịp với thực tế đơn vị và định hướng phát triển của Lực lượng. Công tác bảo đảm huấn luyện tuy được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện thực tiễn đặt ra...

Huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự đoán, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina tác động sâu sắc và đe dọa an ninh, kinh tế toàn cầu; Biển Đông cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường; bên cạnh đó, tình hình tội phạm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra với thủ đoạn ngày càng tinh vi; tình hình tranh chấp ngư trường, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp...

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần xây dựng Lực lượng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong những năm tiếp theo, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp sau:

Một là, quán triệt, nghiên cứu, học tập và thấm nhuần đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng, quan điểm của Đảng về xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới thể hiện thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về công tác huấn luyện; trọng tâm là Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương, Chỉ lệnh Công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng; Nghị quyết số 800-NQ/ĐU CSB của Đảng ủy Cảnh sát biển về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”.

Hai là, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác huấn luyện trong toàn Lực lượng. Tập trung huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Quân đội và nhân dân. Huấn luyện đội ngũ cán bộ có trình độ kỹ, chiến thuật - nghiệp vụ giỏi; năng lực, tư duy sáng tạo, quyết đoán; khả năng thích ứng nhanh, hành động kiên quyết, hiệu quả trong xử lý tình huống, đúng đối sách. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan huy động và huấn luyện nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo Thông tư số 153/2016/TT-BQP ngày 30/9/2016 của Bộ Quốc phòng.

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện theo hướng tập trung thống nhất, đồng bộ. Thực hiện tốt việc lập và phê duyệt kế hoạch huấn luyện theo phân cấp. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa cơ quan chức năng các cấp trong quản lý, chỉ đạo và điều hành huấn luyện. Thường xuyên đổi mới về tổ chức, phương pháp kiểm tra của chỉ huy và cơ quan đối với đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với luyện tập tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, cứu hộ, cứu nạn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Bốn là, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, thiết bị mô phỏng, ứng dụng tại các đơn vị để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện. Chú trọng việc nghiên cứu, biên soạn tài liệu phục vụ công tác huấn luyện, tập trung vào các loại vũ khí, trang bị mới, trang bị chuyển giao từ nước ngoài. Tận dụng có hiệu quả các loại mô hình học cụ, các phần mềm, thiết bị mô phỏng để tăng tính trực quan sinh động. Thường xuyên làm tốt công tác bảo đảm ngân sách, kinh phí cho nhiệm vụ huấn luyện và quản lý sử dụng đúng mục đích. Chủ động phát huy nội lực, đầu tư trang thiết bị, vật chất phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện. Chú trọng bảo đảm đầy đủ vật chất hậu cần; đồng bộ vũ khí, đạn, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Lực lượng Cảnh sát biển trong điều kiện mới đòi hỏi ý chí nỗ lực và hành động quyết liệt của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn Lực lượng. Bối cảnh mới với sự hình thành và tác động của nhiều yếu tố sẽ đem lại nhiều thời cơ song cũng không ít thách thức, tuy nhiên với trách nhiệm chính trị cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo Lực lượng quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, chú trọng xây dựng Lực lượng vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, tạo động lực xây dựng Lực lượng tiến lên hiện đại, thực sự là nòng cốt thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ độc lập, chủ quyền biển đảo quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá LÊ ĐÌNH CƯỜNG

Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam

Minh Tường
Phiên bản di động