Hiến kế cho Đoàn

Tăng “sức đề kháng” cho thanh niên trước những tiêu cực, xấu độc

Việc xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, phong phú, lành mạnh tạo màng chắn, khả năng tự miễn dịch cho đoàn viên, thanh niên trước những ảnh hưởng của văn hóa xấu độc xâm nhập, tạo động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Sẽ tổ chức tuyên dương 140 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Phát hiện hai thanh niên đang sang chiết "khí cười" N2O, thu giữ hơn 240 vỏ bình Cần lan tỏa rộng rãi thông điệp “Thanh niên nói không với thực phẩm bẩn”

Bạn Nguyễn Thị Hà (Thanh niên tỉnh Bình Phước) cho rằng: Môi trường văn hóa ở các đơn vị có vai trò quan trọng, chi phối trực tiếp tới tư tưởng, tình cảm, hướng dẫn nhận thức, hành động và hoàn thiện nhân cách của cán bộ công nhân viên. Việc phát huy vai trò Đoàn Thanh niên trong xây dựng môi trường văn hoá ở các cơ quan, đơn vị có ý nghĩa quan trọng, là yêu cầu khách quan.

Bạn Nguyễn Thị Hà
Bạn Nguyễn Thị Hà

Theo tôi, xuất phát từ những yêu cầu đặt ra hiện nay, chúng ta cần thực hiện tốt các giải pháp để phát huy vai trò Đoàn Thanh niên trong xây dựng môi trường văn hoá, để tạo lập một môi trường sống tốt đẹp, lành mạnh, hài hòa, hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ của cuộc sống. Qua đó, củng cố, xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, tăng “sức đề kháng” cho thanh niên trước những tác động tiêu cực, sự xâm nhập của văn hóa xấu độc, thiếu lành mạnh từ môi trường xã hội, môi trường thông tin đa chiều vào đơn vị hiện nay. Tổ chức Đoàn các cấp cần chăm lo xây dựng tổ chức vững mạnh thật sự là hạt nhân lãnh đạo đoàn viên, thanh niên trong xây dựng môi trường văn hoá.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn nhằm bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên, thanh niên về mọi mặt, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực công tác, bảo đảm cho nội bộ Đoàn luôn đoàn kết, nhất trí. Tôi cho rằng, trong sinh hoạt Đoàn cần nêu cao ý thức dân chủ tập thể, động viên mọi đoàn viên, thanh niên thảo luận, phê bình và tự phê bình, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, góp sức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tổ chức Đoàn các cấp phải làm cho sinh hoạt Đoàn có tác dụng tập trung trí tuệ của đoàn viên, thanh niên, giúp cho đoàn viên, thanh niên tự tin, hứng thú và có tinh thần tìm tòi, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; Thường xuyên bồi dưỡng, tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác để không ngừng nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ Đoàn...

Nguyễn Dũng
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động