Cán bộ cấp “sổ đỏ” sẽ phải định kỳ luân chuyển công tác

Theo Thông tư 21, các cán bộ, công chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực cấp “sổ đỏ”, giao hạn mức đất… sẽ phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.
Hà Nội quy định mới về thời gian cấp, đổi sổ đỏ Cần chấn chỉnh công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hà Nội: Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu thay đổi sau ngày 25/6

Thông tư 21/2022/TT-BTNMT quy định 7 vị trí công chức ngành tài nguyên môi trường phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Trong đó, cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất sẽ phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Cán bộ cấp “sổ đỏ” sẽ phải định kỳ luân chuyển công tác
Cán bộ trực tiếp tham gia xử lý cấp, đổi "sổ đỏ" phải định kỳ luân chuyển công tác (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, cán bộ đảm nhận vị trí xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giao hạn mức đất; quản lý việc áp dụng bồi thường, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ trợ; mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng cũng nằm trong danh sách phải chuyển đổi vị trí công tác định kỳ.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Điều 4 Thông tư này là từ đủ 2 năm đến 5 năm.

Các trường hợp thuộc đối tượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Thông tư 59/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi vị trí công tác trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2014.

Các trường hợp thuộc đối tượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Thông tư 59/2014 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi vị trí công tác kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư 21/2022/TT-BTNMT áp dụng đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị tại chính quyền địa phương trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực cấp ‘sổ đỏ’, giao hạn mức đất, cấp, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường.

Thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành từ hôm nay (6/2/2023).

Hưng Khánh
Phiên bản di động