HĐND TP Hà Nội ban hành hai nghị quyết quan trọng

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP Hà Nội và Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND về bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại TP Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND TP.
Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ cơ sở Quận Long Biên duy trì hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh Vận động các cá nhân, tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023

Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư của 21 dự án (gồm: 2 nhóm A; 13 nhóm B; 6 nhóm C) với tổng mức đầu tư dự kiến là 14.604.503 triệu đồng. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của 4 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.274.177 triệu đồng.

UBND TP chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tính chính xác của tài liệu với thực địa. Trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch (quy hoạch chung cấp huyện đang lập), đảm bảo không trùng lắp, tiết kiệm và hiệu quả.

HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong đó, chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện: Rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, khớp nối đồng bộ, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo không trùng lặp và tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; Xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án, kinh phí giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành; Trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Trong công tác lập, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cần lưu ý thực hiện (hoặc giải trình việc không thực hiện) ý kiến của các Sở, ý kiến của các Sở, ngành đã đóng góp tại bước lập, trình, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B, C tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này trong trường hợp điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng dưới 5%; Chủ động rà soát, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án khi cần điều chỉnh tiến độ thực hiện và tổng mức đầu tư dự án theo điểm d, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND TP.

UBND TP chỉ đạo các Sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao: Thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án; Tăng cường kiểm tra nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; Hướng dẫn, phối hợp cùng Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; Giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

Trong công tác xây dựng, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hằng năm cần cân đối nguồn vốn ngân sách cấp TP và ngân sách cấp huyện (đối với các dự án sử dụng ngân sách cấp huyện) theo tiến độ đảm bảo hoàn thành các dự án theo thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt. Việc sử dụng các nguồn vốn có thể huy động thêm (nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng, vốn vay nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước, Quỹ dự trữ tài chính...) cần được lập đề án cụ thể, trình cấp có thẩm quyền và HĐND thành phố quyết định theo đúng quy định.

HĐND TP giao Thường trực HĐND TP, các Ban của HĐND và các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND TP giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đối với Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND về bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội, HĐND TP bãi bỏ khoản 1 phần A tại Danh mục các khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND TP Hà Nội quy định về lệ phí đăng ký cư trú. Giao UBND TP Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP Hà Nội giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

HĐND TP đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội phối hợp tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Hạnh Nguyên
Phiên bản di động