Hà Nội tổ chức cao điểm thông tin, tuyên truyền dự thảo chính sách Luật Thủ đô sửa đổi

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 16/2/2023 về tăng cường thông tin, tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).
Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) Luật Thủ đô đưa Hà Nội trở thành một trung tâm kinh tế năng động Đề xuất bổ sung giải pháp xử lý các dự án chậm triển khai vào Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
Một góc Hà Nội
Một góc Hà Nội

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi dự thảo các chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đến các tổ chức và nhân dân để tạo sự thống nhất trong nhận thức, hiểu đúng và tạo sự đồng thuận của các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân trong và ngoài nước về việc xây dựng chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm hoàn thiện Luật Thủ đô, góp phần thúc đẩy hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng, phát triển Thủ đô theo Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch cũng nhằm phát huy vai trò chủ động của chính quyền thành phố Hà Nội, sự huy động của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp tích cực của các cơ quan Trung ương, địa phương trong nước, doanh nghiệp, Nhân dân và toàn xã hội trong xây dựng, hoàn thiện các chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) để hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội ban hành. Đồng thời, động viên, khuyến khích Nhân dân, tạo sự tích cực tham gia của toàn xã hội vào công tác xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát việc thi hành pháp luật về Thủ đô nói chung và Luật Thủ đô (sửa đổi) nói riêng.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào sự cần thiết xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); quan điểm, định hướng xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Mục đích, ý nghĩa của Luật Thủ đô (sửa đổi); các chính sách đề xuất Luật Thủ đô (sửa đổi); Sức lan tỏa, tác động xã hội của Luật Thủ đô (sửa đổi) tới xã hội, hệ thống chính trị Trung ương và địa phương cả nước, các cơ quan, ban, ngành thành phố Hà Nội, nhân dân Thủ đô, vùng Thủ đô và cả nước; các sự kiện chính trị, pháp lý, các hoạt động tiêu biểu của Trung ương, thành phố, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Các diễn đàn pháp luật về các chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); các hội thảo, tọa đàm về các chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)...

Cao điểm tuyên truyền kế hoạch sẽ trong năm 2023 và năm 2024 (trước, trong và sau thời điểm Quốc hội thông qua dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)).

Thành phố sẽ tổ chức thông tin, tuyên truyền tiến độ xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và dự thảo các chính sách đề xuất, xây dựng trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đến các cơ quan Trung ương, chính quyền các tỉnh, thành phố bằng hình thức phù hợp; Tổ chức quán triệt, thông tin, tuyên truyền về tiến độ xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và dự thảo các chính sách được đề xuất, xây dựng trong dự thảo Luật đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố; tổ chức thông tin, tuyên truyền dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và dự thảo các chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) theo từng lĩnh vực.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động