Thanh tra việc sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê

Bộ Tài chính đề nghị kiểm tra, thanh tra việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, đặc biệt là nhà, đất công.
Hà Nội tăng cường công tác thanh tra quản lý tài sản công Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét đề án quản lý, sử dụng tài sản công của thành phố Phát huy vai trò Kiểm toán Nhà nước trong giám sát về tài chính công, tài sản công

Bộ Tài chính mới có Công văn số 1076/BTC-QLCS gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo đó, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định, đặc biệt là việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản cộng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; tổ chức thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết, xác định giá cho thuê tài sản công...

Thanh tra việc sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê
Đại học Thủ đô (Cầu Giấy, Hà Nội) "xẻ" đất để cho thuê kinh doanh

Các bộ, ngành, địa phương được Bộ Tài chính yêu cầu chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Trong đó, chú trọng vào kiểm tra việc sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thanh tra, chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, có việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Khánh Khoa
Phiên bản di động