Hà Nội tăng cường công tác thanh tra quản lý tài sản công

Hà Nội sẽ kiện toàn, đổi mới mô hình, bộ máy cơ quan quản lý tài sản công và đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Phát huy vai trò của cấp ủy, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công...
Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét đề án quản lý, sử dụng tài sản công của thành phố Phát huy vai trò Kiểm toán Nhà nước trong giám sát về tài chính công, tài sản công Bắc Giang: Bắt tạm giam cán bộ địa chính xã chiếm đoạt tài sản công
Trụ sở Cục Thống kê TP Hà Nội cơ sở II nằm trên đường Tô Hiệu, Hà Đông đang bị bỏ hoang (Ảnh chụp ngày 12/3/2022)
Trụ sở Cục Thống kê TP Hà Nội cơ sở II nằm trên đường Tô Hiệu, Hà Đông đang bị bỏ hoang (Ảnh chụp ngày 12/3/2022)

Chấm dứt tình trạng sử dụng tài sản công để cho thuê, cho mượn

Theo Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND TP tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII về đề nghị xem xét, thông qua chủ trương Đề án “Quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030”, Đề án nhằm hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng tài sản công, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đề án còn nhằm xây dựng, cập nhật đầy đủ, khoa học cơ sở dữ liệu về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố; Xử lý, khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Theo quy định, có 7 nhóm tài sản công thuộc sở hữu Nhà nước, nhưng Đề án xác định phạm vi tập trung vào 4 nhóm tài sản công, đó là: Nhà; đất đai; Tài sản kết cấu hạ tầng; Tài sản khác; Trong đó, trọng tâm là phân tích, đánh giá đối với 2 nhóm chủ yếu là quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố và đất đai.

Đề án nêu rõ quan điểm của thành phố, quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công là trách nhiệm của các cấp, các ngành thuộc thành phố. Các chủ thể được giao quản lý, sử dụng tài sản công nhằm thực hiện tốt hơn các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Mọi tài sản công của thành phố đều phải được Nhà nước giao quyền quản lý, quyền sử dụng và các hình thức trao quyền khác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tượng khác theo quy định. Việc quản lý, sử dụng tài sản công phải được thực hiện công khai, minh bạch. Việc khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công phải tuân theo cơ chế thị trường. Việc quản lý, sử dụng tài sản công được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Mọi vi phạm phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn 2022-2025, mục tiêu cụ thể của Đề án là 100% tài sản công của thành phố hiện đã có phần mềm Cơ sở dữ liệu tập trung được cập nhật đầy đủ và chính xác theo quy định. Thực hiện Đề án, thành phố sẽ xử lý, khắc phục dứt điểm các vi phạm, tồn tại trong quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố giao cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý, khai thác trên cơ sở quy định của Trung ương và thành phố; Chấm dứt tình trạng sử dụng tài sản công để cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định. 100% tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án.

Căn cứ quy định của Chính phủ, các cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng của thành phố phải hoàn thành việc rà soát, phân loại 100% tài sản kết cấu hạ tầng hiện có để thực hiện việc quản lý, sử dụng theo quy định. Thành phố cũng sẽ nghiên cứu phương án khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội để tạo vốn phát triển hạ tầng giao thông; Tiếp nhận để quản lý và từng bước sử dụng, khai thác hiệu quả đối với 5 nhóm quỹ đất khai thác giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.

Đổi mới mô hình, bộ máy cơ quan quản lý tài sản công

Trong giai đoạn 2026-2030, mục tiêu của Đề án nhằm bảo đảm 100% tài sản công của thành phố được thống kê, theo dõi và cập nhật đầy đủ vào phần mềm Cơ sở dữ liệu tài sản công theo từng chuyên ngành. 100% quỹ đất thuộc 5 nhóm dự kiến khai thác giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030 được tiếp nhận, quản lý và có phương án sử dụng và khai thác hiệu quả. 100% quỹ đất cũ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sau khi di dời do không phù hợp với quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của HĐND TP được tiếp nhận và có phương án quản lý, sử dụng hiệu quả.

Về giải pháp, Đề án xác định 5 nhóm giải pháp chung, 4 nhóm giải pháp cụ thể tương ứng đối với 4 nhóm tài sản công. Trong đó, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về tài sản công theo hướng rõ ràng, thống nhất, đồng bộ; Tập trung kiến nghị Trung ương tháo gỡ những nội dung còn vướng mắc trên thực tiễn, chưa thống nhất giữa pháp luật về tài sản công và pháp luật liên quan.

Thành phố đẩy nhanh tiến độ rà soát, phân loại, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về tài sản công; Xây dựng Quy chế của thành phố về định kỳ cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu tài sản công; Xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu quản lý tập trung, thống nhất tài sản của thành phố, bảo đảm chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan làm cơ sở tăng cường hiệu lực quản lý, hoạch định.

Hà Nội sẽ kiện toàn, đổi mới mô hình, bộ máy cơ quan quản lý tài sản công và đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác quản lý tài sản công; Phát huy vai trò của cấp ủy, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, chuyên đề và đột xuất.

Thành phố sẽ xây dựng Đề án khắc phục tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố giao các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh nhà quản lý, khai thác giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030; Đẩy mạnh áp dụng các hình thức “đấu giá cho thuê” thay cho hình thức “cho thuê chỉ định” nhằm bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch theo hướng thị trường.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động