Đề xuất mua tin phòng, chống tham nhũng tối đa 50 triệu đồng/tin

Bộ Tài chính đề xuất Ban chỉ đạo Trung ương quyết định mức chi cụ thể khi mua tin phòng chống tham nhũng, tối đa 50 triệu đồng/tin.
Kiểm toán Nhà nước sẽ loại bỏ “con sâu” tiêu cực, tham nhũng Kiểm toán chuyển 19 vụ có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra Ngừa tham nhũng, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật về tài chính

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp.

Theo dự thảo, nguồn kinh phí gồm: Nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương. Kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng (phân bổ qua Ban Nội chính Trung ương).

Ban Nội chính Trung ương có trách nhiệm trực tiếp chi tiêu và bảo đảm các điều kiện, tài sản chuyên dùng phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Đề xuất mua tin phòng, chống tham nhũng tối đa 50 triệu đồng/tin
Ảnh minh họa.

Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy (phân bổ qua Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy).

Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy có trách nhiệm trực tiếp chi tiêu và bảo đảm các điều kiện, tài sản chuyên dùng phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Đáng chú ý, dự thảo nêu rõ các khoản chi phục vụ hoạt động đặc thù của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là chi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chi khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất.

Trong đó, chi mua tin tối đa 50 triệu đồng/tin. Căn cứ nội dung, tính chất của tin được cung cấp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định mức chi đối với từng trường hợp cụ thể. Trường hợp đặc biệt, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương báo cáo tập thể Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định.

Trước đó, ở một số địa phương đều quy định về mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đơn cử như TP Hồ Chí Minh năm ngoái quy định mức chi phí tối đa là 10 triệu đồng cho một tin báo. Đại diện Ban Nội chính Thành ủy TP HCM cho biết, mức chi tối đa 10 triệu đồng mỗi tin là thực hiện theo Hướng dẫn số 53- HD/VPTW ngày 16/7/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về một số điểm về chế độ mật phí đối với Ban Nội chính các Tỉnh, Thành ủy; Công văn số 900-CV/BNCTW ngày 5/5/2014 của Ban Nội chính Trung ương về nghiệp vụ mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng.

Hậu Lộc
Phiên bản di động