Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong phối hợp của Cảnh sát biển Việt Nam

Bạn đọc hỏi: Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong hoạt động phối hợp của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như thế nào?
Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT trong phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam Xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao trí tuệ, hiện đại, sáng tạo Bộ Ngoại giao nói về việc Việt Nam bị Mỹ đưa vào diện thao túng tiền tệ
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trả lời:

Điều 33 Nghị định số 61/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam trong các hoạt động sau:

1. Trao đổi thông tin, tài liệu cần thiết về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong hoạt động ngoại giao có liên quan đến hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; thông tin về quyền và nghĩa vụ của Việt Nam có liên quan đến hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Hướng dẫn, hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam giải quyết các trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trên các vùng biển Việt Nam.

3. Hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam trong việc thực hiện các nội dung hợp tác quốc tế.

4. Thực hiện các nội dung phối hợp khác theo quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các quy định pháp luật có liên quan và theo quy chế, kế hoạch phối hợp giữa hai bên.

Hoa Thành
Phiên bản di động