Sắp tổ chức hội thảo về phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

Ngày 12/5, Hội thảo Văn hóa năm 2024 với chủ đề "Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao" sẽ diễn ra tại Quảng Ninh.
Quận Nam Từ Liêm: Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa Vĩnh Phúc khánh thành thêm 4 Khu thiết chế văn hóa - thể thao

Sự kiện do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Đây là diễn đàn để tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao về việc thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao.

Có khoảng 300 đại biểu tham dự Hội thảo, bao gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương; Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; đại diện một số doanh nghiệp, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao…

Tại đây, các đơn vị, địa phương, chuyên gia tham gia sẽ trình bày báo cáo, tham luận về thực trạng quản lý, sử dụng, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao; Thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển thiết chế văn hoá, thể thao.

Sắp tổ chức hội thảo về phát triển thiết chế văn hóa, thể thao
Nhà văn hóa thôn Đại Áng (huyện Thanh Trì, Hà Nội)

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc, Hội thảo sẽ đề xuất các giải pháp để hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tinh thần chỉ đạo của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức hy vọng góp phần đẩy mạnh thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể và triển khai các nguồn lực một cách thiết thực, hiệu quả để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thái Sơn
Phiên bản di động