Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên trong phát triển văn hóa Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19-2-2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025”.
Cầu kỳ thú chơi hoa thủy tiên trong văn hóa Hà Nội xưa Báo chí phát huy vai trò, tạo động lực phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội Hiệu quả từ chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa Hà Nội - Fukuoka

Theo đó, nội dung kế hoạch nhấn mạnh, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 30) đã xác định sự nghiệp phát triển Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đòi hỏi phải đặc biệt chú trọng đẩy mạnh xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đặt con người Hà Nội vào vị trí trung tâm của Chiến lược phát triển Thủ đô, là chủ thể quan trọng nhất quyết định trực tiếp thành công của sự nghiệp phát triển Thủ đô nhanh, bền vững.

Một trong những nội dung của kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU đến năm 2025 là đề cao và phát huy vai trò cá nhân của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và mỗi gia đình trong xây dựng và giữ gìn môi trường văn hóa lành mạnh; phấn đấu xây dựng TP Hà Nội tiêu biểu về lối sống, phong cách ứng xử; xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên trong phát triển văn hóa Hà Nội
Kế hoạch nhấn mạnh xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thành ủy và Kế hoạch của UBND Thành phố phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từ Thành phố đến cơ sở với các giải pháp đồng bộ, đảm bảo tính khả thi; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, làm cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân Thủ đô …

Kế hoạch cũng nhấn mạnh nhiệm vụ triển khai cần chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong thực hiện các nội dung nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị, nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng phát triển văn hóa ; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh Xây dựng người Hà Nội phát triển toàn diện, “Hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh” tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh…

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao (cơ quan thường trực) phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện; đồng thời tham mưu UBND thành phố tăng cường chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch này.

Thái Sơn
Phiên bản di động