Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Gương mẫu thực hiện nhiệm vụ "then chốt của then chốt"

Trong hơn 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ thành phố Hà Nội, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã có những đóng góp quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ Thủ đô ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác tổ chức, cán bộ có nhiều dấu ấn nổi bật.
Hà Nội: Đảm bảo vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện nhiệm vụ công tác nhân sự

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Tham mưu nhiều nội dung có tính đột phá

Hơn 90 năm qua, lớn mạnh cùng Đảng bộ thành phố Hà Nội, ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, là chỗ dựa vững chắc của các cấp ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong 5 năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, có chất lượng và hiệu quả cao. Trong đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ động tham mưu, giúp Thành ủy hình thành được hệ thống quy chế, quy định trong công tác cán bộ chặt chẽ, khoa học, sát thực tiễn, đúng định hướng.

Nhờ đó, quy trình thực hiện công tác cán bộ luôn bảo đảm đúng nguyên tắc, khách quan, thuyết phục và đồng thuận cao. Riêng giai đoạn 2018 - 2020, khối các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền giảm hơn 1.900 biên chế và dự kiến giảm 19.052 biên chế viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện tự chủ tài chính.

Đổi mới đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều chủ trương quan trọng, một số nội dung có tính đột phá, nhất là về đánh giá cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đáng chú ý, Ban đã tham mưu để Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”. Đây là một trong 6 nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ 2015 - 2020, có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhờ thực hiện nghị quyết, 226/226 tổ chức cơ sở Đảng có vấn đề phức tạp đã được củng cố. Đặc biệt, trước đại hội cấp cơ sở, 83/83 tổ chức cơ sở Đảng có nguy cơ ảnh hưởng chất lượng đại hội đã được củng cố, đến hết tháng 6/2020, tất cả đều đã tổ chức thành công đại hội.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo: "Nhờ kết quả trên, đến ngày 18/8/2020, 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức Đảng cơ sở và 50 đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ thành phố đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới về mọi phương diện. Ngày 13/10/2020, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã thành công tốt đẹp".

Không ngừng tìm tòi, đổi mới

Bước vào giai đoạn mới 2020-2025, Đảng bộ thành phố xác định, nhiệm vụ quan trọng đặt ra là Hà Nội sẽ thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn; nâng cao năng lực, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Về chỉ tiêu, Đảng bộ thành phố phấn đấu số đảng viên mới được kết nạp hằng năm đạt từ 9.000 đến 10.000 đồng chí; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 75%; tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 75%. Thành ủy Hà Nội tiếp tục ban hành chương trình công tác về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, trong đó nêu rõ vai trò, trách nhiệm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ trên, với quyết tâm cao, Ban Tổ chức Thành ủy xác định sẽ tập trung cụ thể hóa thành các kế hoạch, đề án, tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy những giải pháp cụ thể. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo khẳng định, tinh thần chung của Ban Tổ chức Thành ủy là không bằng lòng với kết quả trước mắt, mà phải tiếp tục tìm tòi, đổi mới, gương mẫu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất.

Trong đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố sẽ tập trung tham mưu việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị các cấp, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối, nhất là bên trong các đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ kịp thời đưa các chủ trương, nhiệm vụ được Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định đi vào cuộc sống; tham mưu bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, tạo chuyển biến căn bản trong xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên...

Kinh nghiệm quý từ nhiệm kỳ 2015 - 2020 cùng với truyền thống vẻ vang 90 năm qua là cơ sở để tin tưởng ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nguồn: hanoimoi
www.hanoimoi.com.vn
Phiên bản di động