Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong phối hợp của Cảnh sát biển Việt Nam

Bạn đọc hỏi: Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong hoạt động phối hợp của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như thế nào?

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các tướng lĩnh nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và thăm Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trả lời

Điều 31 Nghị định số 61/2019/NĐ-CP quy định như sau:

1. Phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong việc phối hợp hoạt động giữa Cảnh sát biển Việt Nam với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 22, Điều 23, Điều 24 của Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

2. Chỉ huy, chỉ đạo trực tiếp đối với hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam theo quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thuộc quyền phối hợp hoạt động với Cảnh sát biển Việt Nam.

3. Chỉ đạo Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thuộc quyền phối hợp với cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để tạo điều kiện cho Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Hoa Thành
Phiên bản di động