Thanh Hoá bổ sung 6 gói thầu dự án xây mới, mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2266/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã.
Thanh Hoá: Báo chí đồng hành cùng Triệu Sơn trong xây dựng NTM nâng cao Thanh Hoá: Chọn nhà đầu tư làm khu dân cư 250 tỷ đồng Dự án du lịch biển Tiên Trang: Một nét bút hạ xuống, gần 300 hec-ta rừng "biến mất"

Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa với những nội dung sau:

Bổ sung 6 gói thầu vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa; nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo; các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hoá bổ sung 6 gói thầu dự án xây mới, mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... nếu có) về tính chính xác, nội dung thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Thanh Hoá: Báo chí đồng hành cùng Triệu Sơn trong xây dựng NTM nâng cao Thanh Hoá: Báo chí đồng hành cùng Triệu Sơn trong xây dựng NTM nâng cao
Thanh Hoá: Chọn nhà đầu tư làm khu dân cư 250 tỷ đồng Thanh Hoá: Chọn nhà đầu tư làm khu dân cư 250 tỷ đồng
Dự án du lịch biển Tiên Trang: Một nét bút hạ xuống, gần 300 hec-ta rừng Dự án du lịch biển Tiên Trang: Một nét bút hạ xuống, gần 300 hec-ta rừng "biến mất"
Bảo An - Ngô Nhung
Phiên bản di động