Quý III/2023, thực hiện giám sát việc phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô

Trong quý III/2023, thực hiện giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo với thủ đoạn mới rất tinh vi 12 giáo viên Thủ đô được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú Phụ nữ Thủ đô hành động vì bình đẳng giới

Ngày 28/11, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII (Nghị quyết số 17-NQ/TU).

Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVII họp từ ngày 21/11 - 23/11/2022 tại trụ sở Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án, báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND TP đã quyết nghị thông qua nội dung cơ bản của Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy; Giao Ban Thường vụ Thành ủy nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thảo luận của các đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Thành ủy để hoàn chỉnh chương trình nêu trên và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định.

Hội nghị cũng cơ bản thống nhất kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP do Ban Thường vụ Thành ủy trình; Đồng thời giao Ban Thường vụ Thành ủy nghiên cứu, tiếp thu một số nội dung sau để hoàn thiện Kế hoạch và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định; Trong đó, điều chỉnh về kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề.

Cụ thể, trong quý I/2023, tổ chức kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện sau kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương và TP. Trong quý II/2023, thực hiện giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; Quy định số 07-QĐ/TU ngày 17/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP Hà Nội và Quy định số 05-QĐ/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của TP Hà Nội.

Trong quý III/2023, thực hiện giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cũng theo Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP cơ bản tán thành nội dung các báo cáo, tờ trình, đề án về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công, tài sản công; Giao Ban Cán sự đảng UBND TP nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thảo luận của các đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo, kế hoạch, đề án nêu trên và trình HĐND TP xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đảng đoàn HĐND TP chỉ đạo các ban chuyên môn của HĐND TP thẩm tra nội dung các tờ trình, báo cáo, đề án của UBND TP để trình HĐND TP xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ TP giao Ban Cán sự đảng UBND TP nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thảo luận của các đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Xây dựng thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

Về báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hai khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ TP giao Ban Cán sự đảng UBND TP tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thiện báo cáo và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, phấn đấu hoàn thành toàn diện các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP đồng thời giao Ban Thường vụ Thành ủy căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Đảng bộ TP để chỉ đạo xây dựng và ban hành kết luận của hội nghị làm cơ sở cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ TP đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tú Linh; Ảnh: Viết Thành
Phiên bản di động