Xử lý nghiêm các vi phạm về đào tạo liên tục cán bộ y tế

Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành liên quan và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về việc tăng cường chất lượng, tuân thủ các quy định về đào tạo liên tục cán bộ y tế.
Xây dựng danh mục giá mới 10.000 dịch vụ y tế Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi Những thiết bị y tế nào sẽ mua sắm tập trung cấp quốc gia?

Theo Bộ Y tế, công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế.

Bộ Y tế cho biết, hiện nay, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về đào tạo liên tục cán bộ y tế, bao gồm: Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 (Khoản 14 Điều 2 và Điều 22); Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2013/TT-BYT.

Trên cả nước đã có hơn 600 đơn vị tham gia đào tạo liên tục nhân lực y tế.
Trên cả nước đã có hơn 600 đơn vị tham gia đào tạo liên tục nhân lực y tế.

Tính đến nay, trên cả nước đã có hơn 600 đơn vị tham gia đào tạo liên tục (bao gồm: bệnh viện; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp y, dược; Hội nghề nghiệp về chuyên môn y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố; cơ sở y tế của các Bộ ngành...).

Trong thời gian vừa qua, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tổ chức đào tạo liên tục để nâng cao năng lực cho cán bộ y tế nhằm phục vụ tốt cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc triển khai công tác đào tạo liên tục còn một số bất cập, chất lượng chưa đảm bảo theo yêu cầu.

Theo thông tin phản ánh trên các phương tiện truyền thông trong những ngày qua về việc “Tràn lan đào tạo y khoa liên tục” và trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị, để tăng cường hơn nữa chất lượng công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành tăng cường chấn chỉnh, chỉ đạo một số nội dung.

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức công tác đào tạo liên tục tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, hiệu quả và kiểm soát tốt chất lượng công tác đào tạo liên tục, nhưng đồng thời phải đảm bảo khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ y tế nâng cao năng lực phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế rà soát, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo liên tục cán bộ y tế thuộc thẩm quyền quản lý, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các bộ, ngành có cơ sở tổ chức đào tạo liên tục cán bộ y tế chỉ đạo các cơ sở tăng cường tự kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Hà Linh
Phiên bản di động