Nêu gương trước Đảng, hành động trước Nhân dân

Người có chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương từ lời nói đi đôi với việc làm, từ lý luận cho đến thực tiễn, từ tư duy đến hành động...
Khẳng định vị thế của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Quận Cầu Giấy: Trân trọng, ghi nhận sự đóng góp của các đảng viên lão thành

Chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương

Theo TS. Lê Trung Kiên - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), với 94 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền và có những cơ sở vững chắc về đường lối, đội ngũ, trí tuệ và sức mạnh để tiếp tục dẫn dắt dân tộc đi đến những thành công của sự nghiệp cách mạng.

TS. Lê Trung Kiên cho rằng, năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng phụ thuộc vào năng lực của đội ngũ đảng viên, cán bộ. Điều này được biểu hiện trong quá trình công tác của đảng viên, cán bộ biểu hiện ra bằng lời nói và hành động.

Hiện nay, trong hệ thống chính trị có những biểu hiện về đảng viên, cán bộ sợ trách nhiệm nên không dám làm, né tránh, đùn đẩy, cầm chừng, nguyên nhân không phải do "thể chế", mà là do khuyết điểm ở "bệnh" sợ sai của một bộ phận đảng viên, cán bộ.

Theo nhận định của TS. Lê Trung Kiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn là vấn đề rất đáng lo ngại, diễn biến phức tạp, không thể chủ quan, lơ là. Một số đồng chí lãnh đạo cấp cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhận trách nhiệm chính trị, có vi phạm, có trường hợp cũng phải xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nêu gương trước Đảng, hành động trước Nhân dân
Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những tồn tại, khuyết điểm đó chỉ là tạm thời, chỉ trong một bộ phận đảng viên, cán bộ, không đại diện và không thể tồn tại mãi trong cơ quan của Đảng và Nhà nước. Đảng và hệ thống chính trị đã và đang coi xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Đảng ta chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng làm cho đội ngũ đảng viên, cán bộ thống nhất về nhận thức và tư tưởng, làm cơ sở cho sự thống nhất về hành động, về khả năng lãnh đạo, quản lý; làm cho đội ngũ đảng viên, cán bộ không ngừng nâng cao về phẩm chất và năng lực trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Mà điều quan trọng trước hết ở đội ngũ đảng viên, cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải rèn luyện đạo đức cách mạng như rửa mặt hằng ngày và tu dưỡng suốt đời theo lý tưởng đã chọn thì mới luôn luôn "trong sáng".

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ, Đảng mạnh là do chi bộ tốt; chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Việc giáo dục, bồi dưỡng, huấn luyện đảng viên, cán bộ là công việc gốc của Đảng; công tác cán bộ là then chốt của them chốt, vì vậy việc xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ không chỉ là trách nhiệm chính trị của tổ chức Đảng, mà là tinh thần tự chịu trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ, để không ngừng trau dồi học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và năng lực lãnh đạo, quản lý; vừa nhất quán trong quan điểm, vừa sáng tạo trong cách làm để phát huy vai trò "Nêu gương trước Đảng, hành động trước Nhân dân"; chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương từ lời nói đi đôi với việc làm, từ lý luận cho đến thực tiễn, từ tư duy đến hành động. Mỗi đảng viên, cán bộ luôn luôn học tập, làm theo và thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả.

Hài hòa lợi ích, đồng thuận xã hội

Theo TS. Lê Trung Kiên, sức mạnh của Nhân dân chỉ có thể phát huy khi được tập hợp và được lãnh đạo bởi Đảng ta. Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng gương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa dân tộc đi đến những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử. Tiếp bước truyền thống có giá trị quý báu đó, Đảng ta khẳng định chiến lược lâu bền cho sự phát triển đất nước là chiến lược đại đoàn kết toàn dân, có sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Nêu gương trước Đảng, hành động trước Nhân dân

Đặc biệt quan trọng trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta coi trọng phát huy, phát triển nhân tố con người. Thấm nhuần tinh thần của lãnh tụ Hồ Chí Minh về việc muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Đảng ta luôn nỗ lực cho việc nâng cao trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ cho nhân dân.

Đảng ta đã xác định: Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển văn hoá, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới; phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu; phát huy vai trò, thế mạnh của mỗi chủ thể, mỗi người và phát huy trí tuệ tập thể của cộng đồng xã hội; quyết tâm tạo ra sự bình đẳng và đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo, thúc đẩy hài hòa lợi ích đồng thuận xã hội; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ làm tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh.

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội ngày càng mở rộng dân chủ thực chất trong tổ chức và đời sống. Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; kiên trì thực hiện phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhà nước đại diện quyền làm chủ của Nhân dân; Nhà nước xây dựng nền pháp quyền là công cụ thể hiện là thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Theo TS. Lê Trung Kiên, thời đại mới đã chấm dứt thời kỳ tồn tại biệt lập giữa các quốc gia, mở ra mối quan hệ quốc tế ngày càng rộng lớn giữa các dân tộc, làm cho vận mệnh của mỗi dân tộc không thể tách rời vận mệnh chung của cả loài người. Do đó, Đảng lãnh đạo việc chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả trên cơ sở giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc của dân tộc Việt Nam.

Thực tế cho thấy, càng đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, càng thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường, càng mở rộng hội nhập và quan hệ quốc tế thì lại càng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong định hướng đạt được mục tiêu, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và nền độc lập của đất nước.

Lịch sử đã và đang khẳng định vai trò to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Đảng đồng hành cùng dân tộc. Đó là Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Nhân dân anh hùng. Khát vọng của dân tộc đã trao cho Đảng và tiếp tục đặt niềm tin, tâm huyết vào vai trò của Đảng trên hành trình xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hậu Lộc
Phiên bản di động