Lập Tổ công tác kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND TP

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 847/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét đề án quản lý, sử dụng tài sản công của thành phố Chủ tịch UBND TP Hà Nội giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn
Phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội
Phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội

Trong đó, ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND thành phố làm Tổ trưởng với 3 tổ phó và 10 thành viên.

Nhiệm vụ, quyền hạn Tổ công tác là tổ chức kiểm tra công tác phân loại văn bản, nhiệm vụ và tình hình cập nhật kết quả đối với các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao trên Hệ thống quản lý, theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ UBND thành phố giao (gọi tắt là Hệ thống theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ). Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, địa phương việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao, đảm bảo đúng tiến độ, công khai, minh bạch, khách quan.

Tổ công tác được trực tiếp trao đổi, làm việc với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan về việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; Kịp thời phát hiện, nắm bắt và nghiên cứu các thông tin về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao để báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố hướng giải quyết hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các quy định có liên quan; những cán bộ, công chức, viên chức chậm trễ trong việc tham mưu, xử lý và giải quyết các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo bảo đảm tuân thủ theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, “một việc - một đầu mối - xuyên suốt”.

Định kỳ hằng tuần, hằng tháng tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, kết luận của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao trên Hệ thống theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ và thực hiện chế độ báo cáo đối với các nhiệm vụ chậm muộn theo nguyên tắc sau: Một tuần/lần đôn đốc bằng văn bản yêu cầu cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao; 2 tuần/lần báo cáo với lãnh đạo UBND thành phố trong các cuộc họp giao ban tuần; Một tháng/lần báo cáo UBND thành phố, Ban cán sự đảng UBND thành phố để báo cáo Thường trực Thành ủy.

Đồng thời, 3 tháng/lần công khai thông tin các cơ quan, đơn vị và cá nhân (chi tiết gồm lãnh đạo và chuyên viên của các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã được giao xử lý) chậm muộn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo được giao trên Cổng thông tin điều hành, Fanpage của UBND thành phố và tại các cuộc họp báo của thành phố hằng tháng. 

Đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố bảo đảm về thời gian, chất lượng, hiệu quả; thường xuyên rà soát, xử lý những việc tồn đọng, chậm muộn trong quá trình triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền và lĩnh vực được giao; xem xét trách nhiệm và có phương án xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý khi để tồn đọng nhiều nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố. Tích cực phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố khi có yêu cầu của Tổ công tác.

Lam Dương
Phiên bản di động