Không tiếp nhận cổ phiếu mới trên HNX từ ngày 1/7/2025

Từ ngày 1/7/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của tổ chức.
Thao túng cổ phiếu Công ty Địa ốc First Real, cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng Một doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỷ đồng vì bán chui cổ phiếu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 69/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Theo đó, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước ngày 1/7/2025, HOSE tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên; HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Không tiếp nhận cổ phiếu mới trên HNX từ ngày 1/7/2025
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cùng mốc thời gian trên, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở lên; HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của tổ chức.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025, HOSE hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX. Đồng thời, HNX cũng phải hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết sang HOSE.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HOSE hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX. Trong khi đó, HNX phải hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch sang HOSE.

Sau khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNXsang Sở Giao dịch HOSE, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của tổ chức.

Cũng theo thông tư mới ban hành, trường hợp tổ chức đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu cho HNX trước ngày 1/7/2025 mà chưa được chấp thuận niêm yết, HNX có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức sang HOSE trước ngày 8/7/2025 để HOSE tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức theo quy định pháp luật.

Trường hợp hồ sơ đăng ký niêm yết do HOSE tiếp nhận của tổ chức có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết dưới 120 tỷ đồng nhưng chưa được chấp thuận niêm yết tính đến thời điểm thông tư này có hiệu lực, HOSE có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức sang HNX để tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định pháp luật.

Hậu Lộc
Phiên bản di động