Hà Nội đôn đốc việc thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, bố trí công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị tham mưu thực hiện nhiệm vụ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân.
Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Ngành Y tế Hà Nội tăng cường cải cách hành chính Nhà nước Hà Nội khai trương các hệ thống thông tin, ứng dụng dùng chung thành phố Hà Nội: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Hà Nội: Rà soát, hoàn thành chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Ngày 21/2/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 445/UBND-KSTTHC về tăng cường việc tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hà Nội đôn đốc việc thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
Ảnh minh họa

Để triển khai có hiệu quả, bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính qua các kênh thông tin nhanh chóng, kịp thời, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, bố trí công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị tham mưu thực hiện nhiệm vụ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; Thực hiện đầy đủ việc phân quyền tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng dịch vụ công quốc gia; Bố trí cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm làm công tác giải quyết, trả lời phản ánh, kiến nghị theo quy định.

Các đơn vị chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý các phản ảnh, kiến nghị trên Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng dịch vụ công quốc gia về quy định hành chính được gửi đến thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị kịp thời, nhanh chóng theo đúng các quy định hiện hành; Tuân thủ đúng quy trình, thời hạn tiếp nhận, xử lý, cập nhật, đăng tải kết quả xử lý, phản ánh, kiến nghị theo quy định.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu tăng cường công tác thông tin, truyền thông và các biện pháp hướng dẫn người dân truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, các kênh thông tin theo quy định (đặc biệt qua ứng dụng Zalo) để gửi, tra cứu tình hình, kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị.

Văn phòng UBND thành phố được giao tiếp tục hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn bảo đảm việc thực hiện tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính kịp thời theo quy định; Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng dịch vụ công quốc gia về quy định hành chính của các đơn vị trên địa bàn thành phố; Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định hoặc báo cáo Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Diệu Linh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động