Tôn vinh các trí thức có nhiều cống hiến trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU về việc tuyên truyền Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ, ngày 6/8/2008, của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Tôn vinh, tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc Tôn vinh 51 nữ trí thức tiêu biểu ngành Y giai đoạn 2019 - 2022 Tọa đàm “Ngành Y vượt khó” tôn vinh các bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế trên cả nước
Đoàn khảo sát của Trung ương khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ tại Hà Nội.
Đoàn khảo sát của Trung ương khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ tại Hà Nội

Hướng dẫn nêu rõ yêu cầu tuyên truyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa, kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ, qua đó nâng cao nhận thức toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua tuyên truyền, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, trí tuệ của dân tộc, nhất là đội ngũ trí thức ra sức cống hiến cho sự phát triển Thủ đô và đất nước; Bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, xây dựng, củng cố khối liên minh công - nông - trí thực sự là hạt nhân, cơ sở của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Công tác tuyên truyền có nội dung, phương thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng; phát huy ưu thế của nền tảng internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng; gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước...

Nội dung tuyên truyền tập trung vào bối cảnh ra đời, nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của Nghị quyết số 27-NQ/TƯ; Quá trình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó tập trung tuyên truyền đậm nét về thành tựu đạt được trong xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức và những đóng góp của đội ngũ trí thức đối với xã hội; những khó khăn, điểm nghẽn, nút thắt, nguyên nhân (chủ quan và khách quan), những bài học kinh nghiệm rút ra sau 15 năm thực hiện Nghị quyết; Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, nhất là các quan điểm lớn được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII, Kết luận số 90-KL/TƯ ngày 4/3/2014 của Bộ Chính trị và Kết luận số 52-KL/TƯ ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư.

Trong đó, công tác tuyên truyền tập trung phân tích làm rõ sự phát triển về mặt lý luận và thực tiễn, về chủ trương, chính sách ngày càng sâu sắc, hoàn thiện; Sự gắn kết chặt chẽ giữa Nghị quyết số 27-NQ/TƯ với Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ và Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 33-NQ/TƯ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Đồng thời, công tác tuyên truyền làm rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức và công tác xây dựng đội ngũ trí thức đối với sự phát triển bền vững của đất nước, khẳng định xây dựng đội ngũ trí thức là trọng trách của Đảng, Nhà nước, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Làm rõ bổn phận, nghĩa vụ của đội ngũ trí thức đối với Tổ quốc; Biểu dương, tôn vinh các trí thức có nhiều cống hiến, đóng góp thiết thực, hiệu quả trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Cùng với đó là công tác tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ, như: Ban hành các chương trình, kế hoạch, tổ chức hội nghị chuyên đề...; Nội dung các dự thảo Đề án tổng kết trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Lam Dương
Phiên bản di động