Tuyên truyền các chương trình hành động, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Hướng dẫn số 89-HD/BTGTU, tuyên truyền chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).
Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TP lần thứ XVI tới đoàn viên, thanh niên Thủ đô Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết “gỡ khó” cho thị trường bất động sản 8 giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Theo đó, tuyên truyền mục đích, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại các chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII).

Cụ thể: Chương trình hành động số 18-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;

Chương trình hành động số 19-CTr/TU thực hiện Kết luận số 81-KL/TƯ của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030;

Chương trình hành động số 20-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Chương trình hành động số 21-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Chương trình hành động số 22-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;

Chương trình hành động số 23-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Chương trình hành động số 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hướng dẫn nêu rõ, thông qua công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao với quan điểm, chủ trương, giải pháp của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Tạo bước chuyển biến về nhận thức, quyết tâm chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp được nêu tại các chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII).

Đồng thời, nâng cao nhận thức và hành động, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang và Nhân dân Thủ đô nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lại các chương trình hành động của Thành ủy (khóa XVII), quyết tâm đưa các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) nhanh chóng đi vào cuộc sống; Góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lan Chi
Phiên bản di động