Hội thảo khoa học quốc gia 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Ngày 27/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Khởi nguồn và động lực phát triển".
Nguồn động lực lớn lao đưa dân tộc ta đến những thắng lợi vẻ vang Đề cương văn hóa Việt Nam - Tinh thần sáng tạo xuyên suốt lịch sử 80 năm Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông trong Nhân dân

Ngày 27/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Khởi nguồn và động lực phát triển".

Nguồn HNP
Phiên bản di động