Hà Nội triển khai công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe năm 2023

Sở Y tế vừa ban hành Kế hoạch số 898/KH-SYT về triển khai công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe ngành Y tế Hà Nội năm 2023.
Ứng dụng công nghệ Face ID trong việc khám chữa bệnh Ngành Y tế Hà Nội vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2023 Báo Tuổi trẻ Thủ đô chúc mừng Sở Y tế Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu, công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe triển khai toàn diện ở tất cả các tuyến y tế với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ tiếp cận và phù hợp với từng đối tượng đến mọi người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe, hướng tới mỗi người dân và cộng đồng tự thực hiện các biện pháp nâng cao sức khỏe, chủ động phòng, chống bệnh và dịch bệnh.

Các đơn vị tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe tại cộng đồng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Các đơn vị tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe tại cộng đồng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ngành Y tế Thủ đô chủ động cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác cho dư luận và các cơ quan báo chí; Giới thiệu những kết quả, thành tựu và tiến bộ y học đến người dân nhằm khẳng định và tạo dựng niềm tin của người dân đối với ngành y tế; Góp phần củng cố và nâng cao vị thế, vai trò của y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thời gian tới, ngành Y tế cũng đưa ra các giải pháp chủ yếu trong công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe của ngành, bao gồm: Quán triệt, cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành, Trung ương, thành phố về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân; Tiếp tục truyền thông các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, các chương trình lồng ghép truyền thông mục tiêu, nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân năm 2022 với các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của ngành, địa phương.

Sở Y tế tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương với vai trò chủ yếu là ngành Y tế để chia sẻ thông tin, thúc đẩy truyền thông nhằm tạo được sự đồng thuận cao, sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết.

Sở cũng triển khai thực hiện nghiêm các quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin được quy định tại Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13; Luật An ninh số 24/2018/QH14; Nghị định 09/2017/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước; Quy định về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế. Giám sát việc phân công người phát ngôn và triển khai thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các đơn vị.

Đồng thời, Sở Y tế đổi mới phương thức truyền thông y tế, sử dụng đồng bộ các loại hình truyền thông với phương châm phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, kết hợp giữa truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội với truyền thông trực tiếp tại cộng đồng.

Các loại hình truyền thông mới có hiệu quả cao được phát triển để lan toả, chuyển tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; Phổ biến kiến thức, thực hành chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe đến các nhóm đối tượng đích, đến từng người dân.

Ngành Y tế thường xuyên chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện và phân công nhân lực, bộ phận/đơn vị thực hiện chức năng truyền thông y tế trên tất cả các tuyến và tất cả các đơn vị.

Các đơn vị tổ chức truyền thông, tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng truyền thông, truyền thông nguy cơ cho các đối tượng lãnh đạo, quản lý, cán bộ truyền thông các cấp, người tham gia trực tiếp phòng chống dịch và người dân trong cộng đồng; Tiếp tục đào tạo kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin y tế cho đội ngũ lãnh đạo và nhân viên y tế.

Các đơn vị huy động nguồn lực đầu tư cho công tác truyền thông y tế, chú trọng đầu tư các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật tiên tiến, cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ truyền thông tại địa phương.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng tăng cường tuyên truyền giáo dục truyền thống và đạo đức nghề nghiệp, các tấm gương sáng ngành y qua các thế hệ, gắn với các hoạt động chuyên môn, hoạt động thường xuyên của đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành y tế, của các đơn vị trong việc xem xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của cá nhân, tập thể.

Ngành Y tế phát động các phong trào thi đua với nội dung và hình thức thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa phương, đơn vị; Biểu dương và khen thưởng kịp thời những cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến, các đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội là đơn vị thường trực, phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y tham mưu lãnh đạo Sở Y tế trong hoạt động chỉ đạo công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe của Ngành.

Đơn vị này xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các hoạt động, chỉ đạo và hướng dẫn màng lưới truyền thông của các đơn vị trong ngành tổ chức thực hiện hoạt động tại cơ sở; Phối hợp hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe với các đơn vị trong ngành Y tế Hà Nội.

Phương Thu
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động