Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "cẩm nang" đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Ngày 6/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.
Tổng Bí thư hội đàm trực tuyến cấp cao với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Tổ chức trọng thể Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường ngay sau nghỉ Tết
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại tọa đàm
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại tọa đàm

Chủ trì tọa đàm có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tọa đàm được tổ chức nhằm quán triệt, làm sáng rõ hơn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, quần chúng nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại tọa đàm, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa khi cả nước đang tích cực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022; triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 9/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó trọng tâm là “Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là sự tổng kết thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta nhiều năm qua, nhất là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư là Trưởng ban. Cuốn sách là “cẩm nang” về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là sự kế thừa, bổ sung, sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng ta về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong điều kiện mới.

Những bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, bám sát thực tiễn, giải đáp những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, đáp ứng được tâm tư, tình cảm và nguyện vọng chính đáng của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tọa đàm có gần 40 bài viết của các tác giả thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Các cơ quan, đơn vị, học viện, trường, viện nghiên cứu, nhà khoa học gửi tới tham gia, cùng các tham luận và ý kiến trình bày.

Các tham luận, ý kiến đều thống nhất, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, là “cẩm nang” đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, tác phẩm đã khẳng định, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược”.

Từ những phân tích đa chiều, trên nhiều góc độ, các tham luận nhất trí cho rằng, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nêu vấn đề gợi mở, định hướng và tham góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay. Cuốn sách giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết thúc tọa đàm, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhận định, đây là một đợt sinh hoạt chính trị mang tính khoa học, chuyên sâu. Ý kiến tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học có nội dung phong phú, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và sự tin tưởng vào những quan điểm, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thể hiện trong cuốn sách.

Anh Đức
Phiên bản di động