Nhân dân ngày càng tích cực phát huy vai trò trong xây dựng và củng cố chính quyền các cấp

Sáng 15/12, Thành ủy Hà Nội phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”.
Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang Nhân dân Giao lưu, trò chuyện cùng Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Tuân Ông Huỳnh Chí Nguyện được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập tạp chí Cộng sản; TS Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo còn có các giáo sư, phó giáo sư, các nhà khoa học, lãnh đạo các Sở, ban, ngành TP...

Nhân dân ngày càng tích cực phát huy vai trò trong xây dựng và củng cố chính quyền các cấp
Quang cảnh hội thảo

Đảng bộ TP Hà Nội luôn nỗ lực, phát huy mạnh mẽ dân chủ

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, dân chủ ở cơ sở là hình thức dân chủ trực tiếp, cùng với dân chủ đại diện hợp thành tổng thể nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của xã hội nước ta.

Thực hiện phát huy dân chủ ở cơ sở bao hàm rất nhiều nội dung và bằng nhiều hình thức, trong đó thể hiện tập trung nhất ở việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, chủ trương pháp chế hóa, quy chế hóa vấn đề dân chủ ở cơ sở được khởi động từ Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII. Từ đó đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của Đảng lãnh đạo việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Trong các văn kiện đó và trong nhiều nghị quyết của Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương các khóa đã khẳng định rõ yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà nước trong việc thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tập trung vào việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế thực hiện dân chủ ở tất cả các loại hình cơ sở; Xác định rõ yêu cầu tăng cường việc Nhà nước thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về dân chủ ở cơ sở trong các quy định của pháp luật, quy định cụ thể. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, thanh tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của các địa phương, đơn vị; Định kỳ tổng kết việc thực hiện, kịp thời chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa tốt; Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật, chống lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật

Phó Bí thư Thành ủy cho biết, với vai trò Thủ đô, trái tim của cả nước, Hà Nội luôn đạt được những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, khang trang, văn minh, hiện đại hơn. Nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến tích cực. Giáo dục - đào tạo,y tế, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước nhiều chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục - đào tạo, thể dục, thể thao, nhất là thể thao thành tích cao, năng lực y tế được nâng lên. Chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô từ thành thị đến nông thôn, khu vực xa trung tâm, đồng bào dân tộc được cải thiện rõ rệt…

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành quả đó chính là kết quả thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn Thủ đô, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực; Niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được củng cố, sự đồng thuận trong xã hội được nâng lên. Đảng bộ TP Hà Nội luôn nỗ lực, phát huy mạnh mẽ dân chủ, tiên phong trong việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh.

Qua đó, Nhân dân ngày càng tích cực phát huy vai trò của mình trong xây dựng và củng cố chính quyền các cấp trên địa bàn TP Hà Nội.

"Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần phát huy được vai trò, sức sáng tạo của Nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương; Góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên khu dân cư; Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng chính quyền và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân"- Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Đưa công cuộc phát huy dân chủ có bước phát triển mới

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong mong muốn các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các cán bộ hoạt động thực tiễn tập trung phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở;

Đánh giá thực trạng phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra; Chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế cần nhanh chóng khắc phục và những nguyên nhân của kết quả, hạn chế đó.

Đồng thời, tập trung phân tích, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất quan điểm và những giải pháp đồng bộ, khả thi để phát huy dân chủ, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở nhằm phát triển Thủ đô Hà Nội nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Làm rõ hơn những lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, then chốt, nhất là thực tiễn phát huy dân chủ trong công tác cán bộ và xây dựng chính quyền đô thị tại Thủ đô Hà Nội; Vấn đề thực hiện quyền làm chủ và giám sát của Nhân dân khi không tổ chức HĐND phường và tìm tòi những biện pháp xử lý kịp thời, có hiệu quả từ thực tiễn của Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong kỳ vọng, hội thảo sẽ góp phần làm đầy đủ, phong phú và thấu đáo hơn những nhận thức cả từ giác độ lý luận và thực tiễn, về phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong bối cảnh hiện nay ở nước ta, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội; Nhận diện, đánh giá đúng thực trạng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô; Từ đó, đề xuất quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để đưa công cuộc phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn TP Hà Nội có bước phát triển mới.

Tú Linh
Phiên bản di động