Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Chiều 12/12, tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Thanh Hóa: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành vượt kế hoạch Khai mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII Thanh Hoá: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 11/2023

Tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá trình bày tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm để HĐND tỉnh xem xét và quyết định.

Các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hoá thống nhất cao danh sách 29 người được lấy phiếu tín nhiệm và khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu là chủ trương lớn, được cử tri và Nhân dân quan tâm, là hoạt động giám sát quan trọng của HĐND nhằm đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm

Trong kỳ họp này, có 3 đại biểu không lấy phiếu tín nhiệm do vừa được điều động, bổ nhiệm trong năm 2023, giữ chức vụ công tác ở đơn vị mới, chưa đủ thời gian lấy phiếu tín nhiệm theo quy định gồm: Ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ; ông Phan Lê Quang, Giám đốc Sở Xây dựng.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 người của HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa

I - KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Ông Đỗ Trọng Hưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu (chiếm 97,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 1 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

2. Ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu (chiếm 96,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 3 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

3. Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu (chiếm 97,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu (chiếm 2,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

4. Ông Lê Quang Hùng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu (chiếm 97,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu (chiếm 2,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

5. Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu (chiếm 97,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 1 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

6. Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 79 phiếu (chiếm 98,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 1 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

7. Ông Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu (chiếm 96,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 3 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

II - KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8. Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 76 phiếu (chiếm 95,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 3 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

9. Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 68 phiếu (chiếm 85,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm 6,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 7 phiếu (chiếm 8,75% tổng số phiếu thu về).

10. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu (chiếm 96,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 3 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

11. Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 70 phiếu (chiếm 87,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 12,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

12. Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 70 phiếu (chiếm 87,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu (chiếm 10,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 2,5% tổng số phiếu thu về).

13. Ông Lê Văn Diện, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu (chiếm 96,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 3 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

14. Ông Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 76 phiếu (chiếm 95,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 3 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

15. Ông Mai Xuân Bình, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 73 phiếu (chiếm 91,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 8,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

16. Ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Số phiếu tín nhiệm cao: 72 phiếu (chiếm 90,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu (chiếm 10,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

17. Ông Mai Sỹ Diến, Chánh Thanh tra tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 67 phiếu (chiếm 83,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 16,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

18. Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Số phiếu tín nhiệm cao: 60 phiếu (chiếm 75,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 20,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 5,0% tổng số phiếu thu về).

19. Ông Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Nội vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 81,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 17,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

20. Bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 64 phiếu (chiếm 80,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 12,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 6 phiếu (chiếm 7,5% tổng số phiếu thu về).

21. Ông Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Số phiếu tín nhiệm cao: 72 phiếu (chiếm 90,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 8,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

22. Ông Phạm Bá Oai, Giám đốc Sở Công thương

- Số phiếu tín nhiệm cao: 75 phiếu (chiếm 93,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (chiếm 5,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

23. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Số phiếu tín nhiệm cao: 67 phiếu (chiếm 83,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 12,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về).

24. Ông Nguyễn Trọng Trang, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 76 phiếu (chiếm 95,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 3 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

25. Ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Tài chính

- Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 78,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 16,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 5,0% tổng số phiếu thu về).

26. Bà Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 57 phiếu (chiếm 71,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 22,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu (chiếm 6,25% tổng số phiếu thu về).

27. Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Số phiếu tín nhiệm cao: 69 phiếu (chiếm 86,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm 11,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 2,5% tổng số phiếu thu về).

28. Ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Số phiếu tín nhiệm cao: 67 phiếu (chiếm 83,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 15,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

29. Ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp

- Số phiếu tín nhiệm cao: 66 phiếu (chiếm 82,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 16,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

Thanh Hóa: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành vượt kế hoạch Thanh Hóa: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành vượt kế hoạch
Khai mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII Khai mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII
Thanh Hoá: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 11/2023 Thanh Hoá: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 11/2023
Bảo An
Phiên bản di động