Hải Dương: Không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các đơn vị, địa phương quán triệt, chỉ đạo cụ thể việc không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn.
Hải Dương: 434 căn hộ thuộc khu nhà ở xã hội đủ điều kiện bán, cho thuê Chuẩn bị công bố quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành xây dựng nông thôn mới Hải Dương: Vi phạm về môi trường, Công ty TNHH Thương mại Bình Nguyên bị xử phạt

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP và tổ chức triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Hải Dương: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,6%

Cụ thể, Thủ tưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị về việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền.

Cùng với đó, các đơn vị phải bảo đảm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc tra cứu, khai thác thông tin về cư trú và các thông tin định danh khác trong thực hiện thủ tục hành chính.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh rà soát, tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ để khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành trong quý 1/2023.

Các đơn vị khẩn trương rà soát trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện đối với 39 thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngay sau khi có Quyết định công bố của bộ quản lý chuyên ngành.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân, niêm yết tài liệu tuyên truyền công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan: ban hành văn bản hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, người được giao nhiệm vụ, cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo quy định; tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai, thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; đề xuất xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện không đúng quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra các thủ tục hành chính trái quy định, gây bức xúc trong nhân dân.

Hoàng Duy
Phiên bản di động