Bắc Giang chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong công tác đấu thầu, mua sắm

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chỉ đạo chấn chỉnh công tác đấu thầu, mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước và khắc phục tồn tại, hạn chế phát hiện qua thanh tra trong thời gian qua.
Bắc Giang quyết tâm, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Bắc Giang: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thành phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nghiêm việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên mạng đấu thầu quốc gia và lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định.

Theo đó, đến năm 2025, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu; 100% gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước và gói thầu mua sắm tập trung.

Bắc Giang chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong công tác đấu thầu, mua sắm
Bắc Giang phấn đấu đến năm 2025, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Ảnh minh hoạ

Công tác lập hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC) phải đảm bảo các nội dung yêu cầu trong HSMT, HSYC được lập theo đúng mẫu quy định tại các Thông tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Không tự ý chỉnh sửa quy định nêu trong các mẫu HSMT/HSYC hoặc đưa ra các yêu cầu không phù hợp.

Nghiêm cấm việc đưa các tiêu chí không phù hợp vào HSMT, HSYC nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu; cản trở việc mua HSMT và nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu; đánh giá HSDT, hồ sơ đề xuất (HSĐX) mang tính chủ quan, không minh bạch, cố tình loại nhà thầu vì những sai sót không nghiêm trọng; không cho phép nhà thầu làm rõ hoặc không thực hiện làm rõ tạo bất lợi đối với một số nhà thầu, bỏ qua những sai sót nghiêm trọng đối với những nhà thầu có quan hệ “thân hữu, theo địa bàn”.

Chấn chỉnh công tác lập, thẩm định các nội dung trong đấu thầu. Công tác thẩm định phải đảm bảo nguyên tắc độc lập, trung thực, khách quan, công bằng; việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo quy định.

Báo cáo thẩm định phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, có nhận xét, đánh giá đối với từng nội dung cụ thể và có kiến nghị phù hợp với quy định. Cán bộ thực hiện thẩm định các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu phải am hiểu pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan, có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực của gói thầu.

Bắc Giang chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong công tác đấu thầu, mua sắm
Tỉnh Bắc Giang nghiêm cấm việc đưa các tiêu chí không phù hợp vào HSMT, HSYC nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu. Ảnh minh hoạ

Nghiêm cấm việc phân chia gói thầu. Khi phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm giảm sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ. Nghiêm cấm việc chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật Đấu thầu nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm soát chặt chẽ các nội dung chủ đầu tư đề xuất trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy định, nhất là các nội dung về: Phân chia dự án thành các gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng.

Khi tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trường hợp chủ đầu tư không đề xuất thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xem xét, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh lựa chọn các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm đảm bảo tỷ lệ các gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình.

Phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, thiếu sót xảy ra trong đấu thầu.

Đồng thời, qua công tác thanh tra, kiểm tra giúp các đơn vị hoàn thiện, đưa công tác đấu thầu được thực hiện đúng quy định và đi vào nề nếp.

Kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về thẩm định giá. Kiểm soát chặt chẽ dự toán trong quá trình thẩm định các gói thầu mua sắm của các đơn vị, đặc biệt là các gói thầu điều chỉnh tăng so với phê duyệt ban đầu.

Trong quá trình tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên, trường hợp trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu không đề xuất thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, Sở Tài chính đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh lựa chọn các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo tỷ lệ tối thiểu theo lộ trình đối với các gói thầu mua sắm sử dụng vốn sự nghiệp.

Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trong thanh toán vốn, không thực hiện cấp phát, thanh toán vốn đối với những gói thầu sau đây: Các gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo quy định.

Các gói thầu được chọn đấu thầu qua mạng nhưng các chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện đấu thầu qua mạng mà thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc hình thức khác.

UBND huyện, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan; ban hành các giải pháp cụ thể yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định.

Trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật về đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh Bắc Giang xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là trong công tác lập HSMT, hồ sơ yêu cầu và đánh giá HSDT, HSĐX.

Các ngành kịp thời cung cấp, chuyển thông tin khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Vi Hải
Phiên bản di động