Bắc Giang: Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các đơn vị

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm...
Bắc Giang: Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Mario Capital Khởi tố thêm 4 đối tượng về tội nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 98-01S ở Bắc Giang Xây dựng Bắc Giang là cửa ngõ quan trọng phía Đông Bắc của vùng Thủ đô Hà Nội

Để chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các sở, cơ quan, đơn vị, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã có văn bản yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc.

Cụ thể, nội dung văn bản yêu cầu Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công điện số 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đến từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Bắc Giang: Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các đơn vị
Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh trực tiếp, chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý của sở, cơ quan, đơn vị

Kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất, không dám chịu trách nhiệm trong cơ quan, đơn vị, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay quy trình phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền; cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết; cụ thể, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện.

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao.

Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời và thích đáng đối với các cơ quan, tập thể, cán bộ, công chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh trực tiếp, chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý của sở, cơ quan, đơn vị. Quyết định các công việc theo thẩm quyền và không trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh những công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo quy định.

Bắc Giang: Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các đơn vị
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ năng lực yếu, không dám làm

Chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ.

Không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của sở, cơ quan, đơn vị mình sang sở, cơ quan, đơn vị khác; không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của sở, cơ quan, đơn vị khác; trả lại văn bản cho cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến nếu không đúng thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị xin ý kiến.

Khi giải quyết công việc, Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Sở, cơ quan, địa phương, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, chính kiến rõ ràng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm.

Đối với các hồ sơ, dự án, đề án trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh còn ý kiến khác nhau giữa các sở, cơ quan, đơn vị về những nội dung chủ yếu của dự án, đề án thì Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động làm việc trực tiếp với Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có ý kiến khác để trao đổi, thống nhất trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; không trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh.

Không lạm dụng việc lấy ý kiến các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh để né tránh trách nhiệm. Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của địa phương để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn được pháp luật quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài.

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo chỉ đạo của Chính phủ; tham mưu thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu trong thi hành nhiệm vụ, công vụ theo quy định.
Vi Hải
Phiên bản di động